Kenya

January 2009

 

Kibera slum visit near Nairobi